Categories:

ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประกันสังคม

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 18/2/2551

ทุจริต ปลอมแปลงเอกสารรับสิทธิประโยชน์ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาทุกคดี
          กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนสำหรับผู้ประกันตนในการรับประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพลภาพ หรือตาย ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน รวมถึงกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ซึ่งประโยชน์ทดแทนที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น แต่ในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกันตนและบุคคลภายนอกร่วมกันกระทำการทุจริตปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนประกันสังคม
          ตัวอย่างเหตุการณ์ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมของคลีนิคทันตกรรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสกลนคร สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม จึงได้สอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้ปฏิเสธการจ่ายประโยชน์ทดแทนและรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายกับผู้กระทำผิดต่อคลินิกทันตกรรมดังกล่าว
          เพื่อป้องกันความเสียหายของกองทุนประกันสังคม และไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก สำนักงานประกันสังคมจึงได้เพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ ฐานอคริลิก ผู้ประกันตนที่มิได้ยื่นเรื่องเบิกประโยชน์ทดแทนที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเองหรือมีผู้รับมอบอำนาจมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนซึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ผู้ประกันตนหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบสำเนาเวชระเบียนที่บันทึกการให้บริการ ทันตกรรมประกอบการยื่นเรื่องด้วย สำหรับกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตร ให้นำสูติบัตรต้นฉบับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) และแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี ทันตกรรม (สปส.2-16) โดยให้มีรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเตรียมเอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย
          หากผู้ประกันตนหรือบุคคลใดมีเจตนาทุจริตสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการใช้สิทธิของผู้ประกันตนและเสถียรภาพเงินกองทุน โดยหากมีการปลอมแปลงเอกสารในการรับสิทธิประโยชน์ หรือมีการแจ้งข้อความ อันเป็นเท็จ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินคดีอาญา พร้อมทั้งคดีแพ่งทันที รวมถึงผู้มายื่นเรื่องและผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมด

——————————————————–

ที่มา  ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น