Categories:

เงินบริจาคกับการหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา

     การหักลดหย่อนเงินบริจาค ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับแบบภาษีภงด.90 ที่ต้องยื่นภายใน เดือนมีนาคมของของปีถัดไป หรือแบบภงด.94 ที่ต้องยื่นภายใน เดือนกันยายนของทุกปีภาษี ผู้มีเงินได้ในปีภาษีนั้นๆ สามารถนำเงินที่ได้บริจาคไปแล้วนั้น มาหักลดหย่อนเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ ได้เท่ากับเงินที่ได้บริจาคไปจริง แต่ต้องไม่เกิน10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่นๆหมดแล้ว แต่ก็มักจะมีคำถามสงสัยที่พบได้อยู่เสมอๆ ได้แก่

          กรณีที่ 1 คู่สมรสไม่มีรายได้ จะนำเงินบริจาคที่คู่สมรสได้บริจาคไปนั้น มาหักลดหย่อนในแบบยื่นภาษีของตนเอง ไม่ได้

          กรณีที่ 2 บริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชื่อทั้งผู้มีรายได้ และ คู่สมรส ในใบเสร็จรับเงินบริจาคใบเดียวกัน โดยไม่ได้แยกระบุจำนวนเงินบริจาคของแต่ละคนเอาไว้ ให้ถือว่าเป็นเงินบริจาค คนละครึ่ง

          กรณีที่ 3 บริจาคเงินร่วมกัน โดยระบุชื่อบุคคลหลายคน ในใบเสร็จรับเงินบริจาคใบเดียวกัน โดยไม่ได้แยกระบุจำนวนเงินบริจาคของแต่ละคนเอาไว้ ให้ถือว่าเป็นเงินบริจาค คนละเท่าๆกัน

กรณีจะสามารถหักลดหย่อนเงินบริจาค  ได้แก่

          (1)   การบริจาคเงินให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ (ต้องเป็นองค์การสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา) 
          (2)   การบริจาคเงินให้แก่คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา
          (3)   การบริจาคเงินให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา
          (4)   การบริจาคเงินให้แก่กองทัพอากาศในโครงการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริฯ
          (5)   การบริจาคเงินให้แก่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
          (6)   การบริจาคเงินให้แก่กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
          (7)   การบริจาคเงินให้แก่โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
          (8)   การบริจาคเงินให้แก่โครงการสืบสานพระราชปณิธาน “กาญจนาภิเษก”
          (9)   การบริจาคเงินให้แก่โครงการร้อยใจช่วยเยาวชนไทยในภาวะวิกฤต
          (10)   การบริจาคเงินให้แก่โครงการโพธิ์ทองของชาวไทย
          (11)   การบริจาคเงินให้แก่โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงพระชนม์มายุ 72 พรรษา
          (12)   การบริจาคเงินให้แก่ส่วนราชการที่จัดขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
          (13)   การบริจาคเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็ก และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
          (14)   การบริจาคเงินเพื่อการกีฬา ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬา คณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน หรือสมาคมกีฬาสมัครเล่น
          (15)   การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นตัวแทนรับเงิน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 

 

บทความโดย  www.ThaiTaxINFO.com

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น