Categories:

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!


จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีมีคนต่างด้าวลงหุ้นหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนประกอบคำขอจดทะเบียนโดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย ดังต่อไปนี้

  • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
  • สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

 

บทความโดย : MichaelShaw
ที่มา : www.ThaiTaxINFO.com

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น