Categories:

คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBDregistered) ให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
      ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดแล้ว โดยที่กระทรวงพาณิชย์ยังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กำกับดูแลด้านนโยบายในการจดทะเบียนพาณิชย์ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทั่วราชอาณาจักร
     ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเช่นเดิม

     ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          1.  สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBDregistered) ให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน เพื่อนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ของตนเอง เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย DBDregistered แล้วจะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
          2.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะนำรายชื่อเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกรมฯ (www.dbd.go.th) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง
          3.  ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBDverified) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ซึ่งเครื่องหมาย DBDverified นี้จะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย DBDregistered กล่าวคือ จะออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trustmarkthai.com)
          4.  การได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำ และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ขั้นตอนการขอรับเครื่องหมาย DBDregistered

     ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          1. ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
          2. บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
          3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
          4. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (e-Marketplace)

     ตัวอย่างเว็บไซต์ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียน
          – มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออื่น ๆ
          – มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชี การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ e-cash เป็นต้น
          – มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นการขายบริการ)
          – มีวัตถุที่ประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และมีรายได้จากการโฆษณานั้น
          – รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ (ถือว่าการออกแบบเว็บไซต์นั้นมีช่องทางการค้าปกติบนอินเทอร์เน็ต)
          – เว็บไซต์ให้บริการเกมส์ออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น (เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียน)
          – เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ Download เพลงโปรแกรม เกมส์ Ringtone Screensaver SMS เป็นต้น
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ ไม่ต้องจดทะเบียน
          – มีเฉพาะหน้าร้านโชว์สินค้าของตนเอง แต่ทำการค้าในช่องทางปกติ (ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต) แม้จะมีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้ เช่น สนใจโทร.ติดต่อ… หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ….
          – การโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไม่ใช่วัตถุที่ประสงค์หลักของกิจการและไม่ใช่ช่องทางค้าปกติ แม้จะมี banner ของผู้อื่นมาติดและมีรายได้จาก banner ก็ตาม
          – การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือบริการ เช่น เพื่อการสอน ประกาศรับสมัครงาน
          – การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า
          – เว็บไซต์ส่วนตัว (ส่วนบุคคล) ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือความสนใจส่วนตัว
          – เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มีการเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ

     สถานที่จดทะเบียน
          1. ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสำนักงานเขตต่าง ๆ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
          2. ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ หรือ เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี

คำอธิบายเพิ่มเติม
     บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)
          ก. กรณีนี้ ไม่ได้หมายความถึง ร้านบริการอินเทอร์เน็ต หรือ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการในการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเกมส์คอมพิวเตอร์ ประเภทนี้ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ให้จดทะเบียนพาณิชย์ (แบบธรรมดา)
          ข. บริการอินเทอร์เน็ต ในที่นี้หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คือ หน่วยงานที่บริการในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ให้บริการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ากับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ทำให้เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
          ซึ่งโดยปกติในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เราจะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก่อน โดยเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม (สายโทรศัพท์) หรือ เชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ (สายเคเบิล หรือ DSL)

     ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) คือ ผู้ให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการรับฝากเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถออนไลน์ หรือมองเห็นบนอินเทอร์เน็ตได้ ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับการฝาก หรือเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์พิเศษ ที่เรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกแห่งทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง (ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
          ดังนั้น ในการทำเว็บไซต์ เพื่อให้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้ สิ่งแรกที่ต้องมีคือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีราคาและค่าใช้จ่ายในการดูแล ค่อนข้างสูง ซึ่งหากเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ ๆ มักจะมีเครื่อง Server เป็นของตนเอง แต่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือบุคคลทั่วไป มักจะนำเว็บไซต์ของตนไปฝากไว้กับเครื่อง Server ของผู้อื่น ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า โดยผู้ให้บริการเครื่อง Server จะคิดค่าใช้จ่ายตามพื้นที่ (ขนาดของเว็บไซต์) ที่แบ่งให้เช่า
          สรุป ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ เว็บโฮสติ้ง ก็คือ ผู้ให้บริการในการเช่าพื้นที่ของเครื่อง Server นั่นเอง

          บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( หรือ e-Marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน
โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการบริการในรูปแบบของเว็บไซต์ ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไป post ซื้อขายสินค้า หรือ ให้บริการหน้าเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้ามาเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์ตลาดกลาง เพื่อขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น