Categories:

ของขวัญกับการเสียภาษี 

ชื่อเรื่อง  :  ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีกระเช้าของขวัญ

          คำถาม  :   ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภาษีซื้อมาขอเครดิตได้หรือไม่

          คำตอบ  :  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ โดยมีนามบัตรของบริษัทที่ระบุชื่อ ที่อยู่ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดที่กระเช้าของขวัญดังกล่าว เป็นภาษีซื้อต้องห้ามมิให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตามมาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

                 ส่วนภาษีขาย  หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณี ทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควรแล้ว บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2(6) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40)

 

ชื่อเรื่อง  :  แจกของขวัญนำมาเป็นค่าใช้จ่าย

          คำถาม  :  บริษัทแจกของขวัญให้ลูกค้า บริษัทนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไรที่สรรพากรจะไม่ต้องให้มาบวกกลับและนำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

          คำตอบ  :  1.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ค่าใช้จ่ายนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราว ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522)

                           2.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจกเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตาม มาตรา 82/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)

                   

ชื่อเรื่อง  :  เช็คของขวัญให้พนักงานถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

          คำถาม  :  บริษัทให้เช็คของขวัญกับพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท ได้หรือไม่

          คำตอบ  :  ถือเป็นรายจ่ายไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาต้องห้าม ตาม มาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร

 

ชื่อเรื่อง  :  จ้างทำ ส.ค.ส.

          คำถาม  :  บริษัทจ้างทำ ส.ค.ส. โดยให้ ใส่โลโก้ของบริษัท ถามว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          คำตอบ  :  หากผู้รับจ้างมิได้ผลิตขายเป็นปกติทั่วไป แต่เป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งสินค้าจะมีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้ว ลูกค้าตกลงจะยอมรับสินค้าที่ตรงตามคำสั่งของตนเท่านั้น กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงินได้ให้บริษัทในอัตราร้อยละ 3 ตาม ข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/25428ฯ แต่หากเป็นการผลิตขายเป็นปกติทั่วไปอยู่แล้ว การจ่ายเงินได้ดังกล่าวจะถือเป็นการซื้อสินค้า ผู้จ่ายเงินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

ชื่อเรื่อง  :  ตารางสรุปภาระภาษีกรณีการแจก แถม และสินค้าที่ใช้ไปในการส่งเสริมการขาย

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากการขายสินค้าหรือบริการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เสีย/+ภาษีขาย

ยกเว้น/ไม่เสีย

หักภาษีซื้อได้

ต้นทุนของสินค้า

ถือเป็นรายจ่า

1.  การแจกสินค้า (Free distribution)

1.1  การแจกสินค้าตัวอย่าง (Sampling)

X

X

X

1.2  การแจกสินค้า/ให้ของขวัญตามเทศกาล

X

X

X

1.3  การแจกโดยซื้อสินค้าอื่นไปใช้เป็นของแจก

X

X

X

1.4  การแจกสินค้าตัวอย่างให้ผู้จัดจำหน่าย

X

X

X

2. การใช้คูปอง (Used Coupon)

2.1  คูปองแลกซื้อสินค้า

X

X

2.2  คูปองส่วนลดค่าสินค้า

X

X

2.3  คูปองสะสมแต้มตามแผนส่งเสริมการขาย

X

X

3. ของแถมที่ให้ผู้บริโภค (Premium)

3.1  ของแถมที่ใส่ในหีบห่อหรือในกล่องสินค้า

(In-pack Premium)

X

X

X

3.2  ของแถมที่แนบติดไปกับสินค้า

(On-Pack Premium)

X

X

X

3.3  ของแถมแยกชิ้นอิสระที่ให้ต่างหากจากสินค้า (Near-pack)

X

X

X

3.4  ของแถมที่ส่งให้ภายหลังการซื้อสินค้า/ใช้สินค้า

X

X

X

3.5  ของแถมที่ส่งทางไปรษณีย์

(Free – in the mail Premium)

X

X

X

3.6  ของแถมที่ใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ

X

X

X

3.7  ของแถมที่มีมูลค่ามากกว่าสินค้า

X

 X

3.8  การแถมบริการหีบห่อ (Packaging)

X

X

X

4. ส่วนลด (Discount)

4.1  ส่วนลดการค้าพร้อมการขาย

(Trade Discount)

X

X

X

4.2  ส่วนลดเงินสดพร้อมการขาย (Cash discount)

X

X

X

4.3 ส่วนลดภายหลังที่เป็นรางวัลจากการส่งเสริมการขาย

X

X

X

X

5. ของขวัญและของชำร่วย (Gift & Supplement)

5.1  ให้ในโอกาสเปิดร้าน, เทศกาล, แนะนำสินค้าใหม่

X

X

X

5.2 ใ ห้สินค้าอื่น, ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า

X

X

6. ของรางวัล

6.1  รางวัลจากการแข่งขันหรือชิงโชค

(Contest & Sweepstakes)

X

X

X

X

6.2   รางวัลหรือโบนัสที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย

X

X

X

X

7. การบริจาคสินค้า(Donation)

7.1  บริจาคสินค้าให้องค์การสาธารณกุศล,        สถานศึกษาเอกชน

X

X

7.2  บริจาคสินค้าให้หน่วยราชการ/รัฐบาล สถานพยาบาลเอกชน

X

X

7.3 บริจาคสินค้าให้สำนักสงฆ์,มูลนิธิ/สมาคมที่ไม่อยู่ในรายชื่อประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศล,คณะบุคคลอื่น

X

 

 

 

 

 ที่มา : บทความจากกรมสรรพากร

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น