Categories:

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 157)

เรื่อง

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน

 


 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1  “ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ” หมายความว่า ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าหรือให้บริการ

          ข้อ 2  เงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5

          ข้อ 3  ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขายต้องมีหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ สัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน บัญชีทรัพย์สิน หรือเอกสารอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยเครื่องจักรใหม่ที่ซื้อทดแทนต้องเป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหรือการให้บริการที่ดีขึ้น หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือการให้บริการของกิจการ และต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

          ข้อ 4  ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการก่อนซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ หรือในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรใหม่ทดแทนก่อนขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้ซื้อทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรใหม่ทดแทน

          ข้อ 5  ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ขายเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน ต้องไม่ใช่ทรัพย์สินในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น

                    (ก) ทรัพย์สินที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

                    (ข) ทรัพย์สินที่นำไปใช้ในกิจการซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกา ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

                    (ค) ทรัพย์สินอันเกิดจากรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539

                    (ง) อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ซื้อทดแทนอุปกรณ์เดิมซึ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 436) พ.ศ. 2548

          ข้อ 6  ในกรณีที่มีปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศนี้ได้ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
(นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมสรรพากร

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น