Categories:

การกำหนดทุนขั้นต่ำของธุรกิจคนต่างด้าว

กฎกระทรวง
กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำ
เข้ามาในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องมีจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

          ข้อ ๒ ทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าเฉลี่ยต่อปีของประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจสำหรับแต่ละธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น เป็นเวลาสามปีแต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไปสำหรับแต่ละธุรกิจ

          ในกรณีที่ระยะเวลาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้นไม่ถึงสามปี ให้เฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น โดยให้คิดเฉลี่ยต่อปีของระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจเป็นเกณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไป

          ประมาณการรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า จำนวนเงินที่คนต่างด้าวจะใช้ในประเทศไทยสำหรับการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในแต่ละปี

          *ข้อ ๓ คนต่างด้าวซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยต้องนำหรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทยให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือวันที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง โดยในสามเดือนแรกต้องนำหรือส่งเข้ามาไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนขั้นต่ำ และต้องให้ครบร้อยละห้าสิบของทุนขั้นต่ำภายในหนึ่งปี ส่วนที่เหลือให้นำหรือส่งเข้ามาปีละ ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนขั้นต่ำ

          *แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547
ในกรณีที่ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจไม่ถึงสามปี ต้องนำหรือส่งเงินทุนขั้นต่ำเข้ามาภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง หรือวันที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง

                    *ข้อ ๓/๑ คนต่างด้าวตามข้อ ๓ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยสนธิสัญญาทวิภาคีที่ประเทศไทยเป็นภาคีซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่ายหนุ่งเป้นการต่างตอบแทน ต้องนำหรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทยให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ภายในเวลา ๕ ปี นับแต่วัยที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

                    *ข้อ ๓/๒ คนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยสนธิสัญญาทวิภาคีที่ประเทศไทยเป็นภาคีซึ่งให้สิทธิเป็นการยกเว้นแก่คนชาติภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นการต่างตอบแทน หากปรากฎว่านิติบุคคลนั้นมีทุนขั้นต่ำไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑ หรือข้อ ๒ แล้วแต่กรณี ในวันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือวันที่ได้รับหนังสือรับรอง ให้นำหรือส่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทยให้ครบตามเกณฑ์ดังกล่าวภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

          ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวแสดงหลักฐานการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย พร้อมทั้งคำนวณเป็นเงินตราไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามอัตราอ้างอิงในวันที่นำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทยเป็นเกณฑ์ โดยยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


( ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 119 ตอนที่ 110ก วันที่ 30 ตุลาคม 2545)

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กระทรวงพาณิชย์

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น